Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamyou myou

February 25 2020

5594 7fa0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
6204 81ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
6220 9bc6 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme
5989 6ef4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski

February 24 2020

8311 d7f4 420
I myślę, że to będzie kiedyś piękne: powiedzieć komuś nie tylko chodź, ale w końcu też: zostań.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromsofever sofever viapchamtensyf pchamtensyf
1179 c2c5 420
Reposted from0 0 viasarazation sarazation
5948 1943 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
5748 7e21 420
Reposted fromsoftboi softboi viaponurykosiarz ponurykosiarz

February 23 2020

6230 ab8d 420
Reposted fromambiente ambiente viapchamtensyf pchamtensyf
4607 2862 420
Reposted from0 0 viajesuismadeleine jesuismadeleine
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viapchamtensyf pchamtensyf

February 16 2020

February 15 2020

8233 bd77 420
Reposted from0 0 vianyaako nyaako
5995 1c32 420

February 13 2020

8562 3289 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialonelyjulia lonelyjulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl