Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

7243 8a4a 420

August 05 2018

6092 41de 420
Reposted fromursa-major ursa-major

August 04 2018

August 02 2018

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vialikearollingstone likearollingstone

August 01 2018

2875 6a56 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna

July 31 2018

0284 e174 420
Reposted fromzungud zungud viaoxygenium oxygenium
6513 da05 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamuladhara muladhara
6063 1dee 420
Reposted fromphotonom photonom viasentymentalna sentymentalna
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea viasentymentalna sentymentalna
9723 59e4 420

July 29 2018

Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viaSecret-Obsession Secret-Obsession

July 27 2018

7205 4afa 420
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 25 2018

July 24 2018

4011 3a8a 420
Reposted frommakle makle viaSkydelan Skydelan
2105 4cb5 420
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viadeszcz deszcz

July 23 2018

7750 ce9a 420
Reposted fromsavatage savatage viashakeme shakeme

July 22 2018

8986 3e3a 420
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl