Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

4700 218c 420
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaanne-marie anne-marie

February 16 2018

Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viameretrix meretrix
2227 6e88 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

February 01 2018

1145 7ead 420

January 29 2018

1194 0289 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3003 142d 420
Reposted fromgreengables greengables viagabunia gabunia

January 18 2018

December 06 2017

Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viasentymentalna sentymentalna
6455 ec09 420
Reposted fromchevre chevre viasentymentalna sentymentalna

December 01 2017

November 30 2017

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viaaurinko aurinko

November 29 2017

Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
4412 d07e 420
Reposted fromumieralam umieralam viagdziejestola gdziejestola

November 21 2017

0051 6749 420
Reposted fromboli boli viadesperateee desperateee
3730 a165 420
Reposted fromSzczurek Szczurek vianiskowo niskowo
8658 fe16 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl