Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

4509 ffe7 420

May 23 2019

0678 4d62 420
Reposted fromsavatage savatage viaaurinko aurinko

May 22 2019

0246 4ec4 420
Reposted fromSaturnine Saturnine viamilky-mist milky-mist
4149 305b 420
8539 6b7c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagosialap gosialap
Reposted fromshakeme shakeme viakiteandra kiteandra
4298 43b7 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadagmarak dagmarak

May 20 2019

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
5324 1890 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viabadtime badtime
5010 fb75 420
Reposted fromuoun uoun viaIrritum Irritum
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
5319 a987 420
Reposted fromkarahippie karahippie viajunior13 junior13
8266 1fb2 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viaponurykosiarz ponurykosiarz
8834 cd6d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazzuuoo zzuuoo
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.

May 19 2019

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

May 10 2019

2591 d7b5 420
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl